Thursday, July 2, 2020
Home > All > ShivaStotras > 1000 NAMES OF LORD SHIVA

1000 NAMES OF LORD SHIVA

Om!
Namah Shivaya!!

THE THOUSAND NAMES OF LORD SHIVA

Following are the thousand names of Siva according to the Sivapurana.


1Siva
2Hara
3Mrida
4Rudra
5Pushkara
6Pushpalochana
7Arthigamya
8Sadachara
9Sharva
10Shambhu
11Maheshvara
12Chandrapida
13Chandramouli
14Vishva
15Vishvamareshvara
16Vedantasarasandoha
17Kapali
18Nilalohita
19Dhyanadhara
20Aparicchedya
21Gauribharata
22Ganeshvara
23Ashtamurti
24Vishvamurti
25Trivargasvargasadhana
26Jnanagamya
27Dridaprajna
28Devadeva
29Trilochana
30Vamadeva
31Mahadeva
32Patu
33Parivrida
34Drida
35Vishvarupa
36Virupaksha
37Vagisha
38Shuchisattama
39Sarvapramanasamvadi
40Vrishanka
41Vrishavahana
42Isha
43Pinaki
44Khatvanga
45Chitravesha
46Chirantana
47Tamohara
48Mahayogi
49Gupta
50Brahma
51Dhurjati
52Kalakala
53Krittivasah
54Subhaga
55Pranavatmaka
56Unnadhra
57Purusha
58Jushya
59Durvasa
60Purashasana
61Divyayudha
62Skandaguru
63Parameshthi
64Paratpara
65Anadimadhyanidhana
66Girisha
67Girijadhava
68Kuverabandhu
69Shrikantha
70Lokavarnottama
71Mridu
72Samadhivedya
73Kodandi
74Nilakantha
75Parashvadhi
76Vishalaksha
77Mrigavyadha
78Suresha
79Suryatapana
80Dharmadhama
81Kshamakshetra
82Bhagavana
83Bhaganetrabhida
84Ugra
85Pashupati
86Tarkshya
87Priyabhakta
88Parantapa
89Datta
90Dayakara
91Daksha
92Karmandi
93Kamashasana
94Shmashananilaya
95Suksha
96Shmashanastha
97Maheshvara
98Lokakarta
99Mrigapati
100Mahakarta
101Mahaushadhi
102Uttara
103Gopati
104Gopta
105Jnanagamya
106Puratana
107Niti
108Suniti
109Shuddhatma
110Soma
111Somarata
112Sukhi
113Somapa
114Amritapa
115Sunya
116Mahatejah
117Mahadyuti
118Tejomaya
119Amritamaya
120Annamaya
121Sudhapati
122Ajatashatru
123Aloka
124Sambhavya
125Havyavahana
126Lokakara
127Vedakara
128Sutrakara
129Sanatana
130Maharishi
131Kapilacharya
132Vishvadipti
133Vilochana
134Pinakapani
135Bhudeva
136Svastida
137Svastikrita
138Sudhi
139Dhatridhama
140Dhamakara
141Sarvaga
142Sarvagochara
143Brahmasrika
144Vishvasrika
145Sarga
146Karnikara
147Priya
148Kavi
149Shakha
150Vishakha
151Goshakha
152Siva
153Bhishaka
154Anuttama
155Gangaplavodaka
156Bhavya
157Pushkala
158Sthapati
159Sthira
160Vijitatma
161Vishayatma
162Bhutavahana
163Sarathi
164Sagana
165Ganakaya
166Sukirti
167Chinnasamshaya
168Kamadeva
169Kamapala
170Bhasmoddhulita-vigraha
171Bhasmapriya
172Bhasmashayi
173Kami
174Kanta
175Kritagama
176Samavarta
177Nivritatma
178Dharmapunja
179Sadashiva
180Akalmasha
181Chaturvahu
182Durvasa
183Durasada
184Durlabha
185Durgama
186Durga
187Sarvayudhavisharada
188Adhyatmayoganilaya
189Sutantu
190Tantuvardhana
191Shubhanga
192Lokasaranga
193Jagadisha
194Janardana
195Bhasmashuddhikara
196Meru
197Ojasvi
198Shuddhavigraha
199Asadhya
200Sadhusadhya
201Bhrityamarkatarupadhrika
202Hiranyareta
203Purana
204Ripujivahara
205Bala
206Mahahrada
207Mahagarta
208Vyali
209Siddhavrindaravandita
210Vyaghracharmambara
211Mahabhuta
212Mahanidhi
213Amritasha
214Amritavapu
215Panchajanya
216Prabhanjana
217Panchavimshatitattvastha
218Parijata
219Paravara
220Sulabha
221Suvrata
222Shura
223Brahmavedanidhi
224Nidhi
225Varnashramaguru
226Varni
227Shatrujita
228Shatrutapana
229Ashrama
230Kshapana
231Kshama
232Jnanavana
233Achaleshvara
234Pramanabhuta
235Durjneya
236Suparna
237Vayuvahana
238Dhanurdhara
239Dhanurveda
240Gunarishi
241Gunakara
242Satyasatyapara
243Dina
244Dharmaga
245Ananda
246Dharmasadhana
247Anantadrishti
248Danda
249Damayita
250Dama
251Abhivadya
252Mahamaya
253Vishvakarma
254Visharada
255Vitaraga
256Vinitatma
257Tapasvi
258Bhutabhavana
259Unmattavesha
260Pracchanna
261Jitakama
262Ajitapriya
263Kalyanaprakriti
264Kalpa
265Sarvalokaprajapati
266Tarasvi
267Tavaka
268Dhimana
269Pradhanaprabhu
270Avyaya
271Lokapala
272Antarhitatma
273Kalpadi
274Kamalakshana
275Vedashastrarthatattvajna
276Aniyama
277Niyatashraya
278Chandra
279Surya
280Shani
281Ketu
282Varanga
283Vidrumacchavi
284Bhaktivashya
285Anagha
286Parabrahmamrigavanarpana
287Adri
288Adryalaya
289Kanta
290Paramatma
291Jagadguru
292Sarvakarmalaya
293Tushta
294Mangalya
295Mangalavrita
296Mahatapa
297Drighatapa
298Sthavishtha
299Sthavira
300Dhruva
301Aha
302Samvatsara
303Vyapti
304Pramana
305Paramatapa
306Samvatsarakara
307Mantrapratyayakara
308Sarvadarshana
309Aja
310Sarveshvara
311Siddha
312Mahareta
313Mahabala
314Yogi
315Yogya
316Siddhi
317Mahateja
318Sarvadi
319Agraha
320Vasu
321Vasumana
322Satya
323Sarvapapahara
324Sukirti
325Shobhana
326Shrimana
327Avanmanasagochara
328Amritashashvata
329Shanta
330Vanahasta
331Pratapavana
332Kamandalundhara
333Dhanvi
334Vedanga
335Vedavita
336Muni
337Bhrajishnu
338Bhojana
339Bhokta
340Lokanatha
341Duradhara
342Atindriya
343Mahamaya
344Sarvavasa
345Chatushpatha
346Kalayogi
347Mahanada
348Mahatsaha
349Mahabala
350Mahabuddhi
351Mahavirya
352Bhutachari
353Purandara
354Nishachara
355Pretachari
356Mahashakti
357Mahadyuti
358Ahirdeshyavapu
359Shrimana
360Sarvacharyamanogati
361Vahushruta
362Niyatatma
363Dhruva
364Adhruva
365Sarvashaska
366Ojastejodyutidhara
367Nartaka
368Nrityapriya
369Nrityanitya
370Prakashatma
371Prakashaka
372Spashtakshara
373Budha
374Mantra
375Samana
376Sarasamplava
377Yugadikrida
378Yugavarta
379Gambhira
380Vrishavahana
381Ishta
382Vishishta
383Shishteshta
384Shalabha
385Sharabha
386Dhanu
387Tirtharupa
388Tirthanama
389Tirthadrishya
390Stuta
391Arthada
392Apamnidhi
393Adhishthana
394Vijaya
395Jayakalavita
396Pratishthita
397Pramanajna
398Hiranyakavacha
399Hari
400Vimlochana
401Suragana
402Vidyesha
403Vindusamshraya
404Balarupa
405Vikarta
406Balaunmatta
407Gahana
408Guha
409Karana
410Karta
411Sarvabandhavimochana
412Vyavasaya
413Vyavasthana
414Sthanada
415Jagadadija
416Garuda
417Lalita
418Abheda
419Bhavatmatmasamsthita
420Vireshvara
421Virabhadra
422Virasanavidhi
423Virata
424Virachudamani
425Vetta
426Tivrananda
427Nadidhara
428Ajnadhara
429Trishuli
430Shipivishta
431Sivalaya
432Balakhilya
433Mahachapa
434Tigmamshu
435Badhira
436Khaga
437Adhirama
438Susharana
439Subrahmanya
440Sudhapati
441Maghavana
442Kushika
443Gaumana
444Virama
445Sarvasadhana
446Lalataksha
447Vishvadeha
448Sara
449Samsarachakrabhrita
450Amoghadanda
451Madhyastha
452Hiranya
453Brahmavarchasi
454Paramartha
455Para
456Mayi
457Shambara
458Vyaghralochana
459Ruchi
460Virinchi
461Svarbandhu
462Vachaspati
463Aharpati
464Ravi
465Virochana
466Skanda
467Shasta
468Vaivasvata
469Yama
470Yukti
471Unnatakirti
472Sanuraga
473Paranjaya
474Kailashadhipati
475Kanta
476Savita
477Ravilochana
478Vidvattama
479Vitabhaya
480Vishvabharata
481Anivarita
482Nitya
483Niyatakalyana
484Punyashravanakirtana
485Durashrava
486Vishvasaha
487Dhyeya
488Duhsvapnanashana
489Uttarana
490Dushkritiha
491Vijneya
492Duhsaha
493Bhava
494Anadi
495Bhurbhuvakshi
496Kiriti
497Ruchirangada
498Janana
499Janajanmadi
500Pritimana
501Nitimana
502Dhava
503Vasishtha
504Kashyapa
505Bhanu
506Bhima
507Bhimaparakrama
508Pranava
509Satpatchachara
510Mahakasha
511Mahaghana
512Janmadhipa
513Mahadeva
514Sakalagamaparaga
515Tattva
516Tattavit
517Ekatma
518Vibhu
519Vishvavibhushana
520Rishi
521Brahmana
522Aishvaryajanmamrityujaratiga
523Panchayajnasamutpatti
524Vishvesha
525Vimalodaya
526Atmayoni
527Anadyanta
528Vatsala
529Bhaktalokadhrika
530Gayatrivallabha
531Pramshu
532Vishvavasa
533Prabhakara
534Shishu
535Girirata
536Samrata
537Sushena
538Surashatruha
539Amogha
540Arishtanemi
541Kumuda
542Vigatajvara
543Svayamjyoti
544Tanujyoti
545Achanchala
546Atmajyoti
547Pingala
548Kapilashmashru
549Bhalanetra
550Trayitanu
551Jnanaskandamahaniti
552Vishvutpatti
553Upaplava
554Bhaga
555Vivasvana
556Aditya
557Yogapara
558Divaspati
559Kalyanagunanama
560Papaha
561Punyadarshana
562Udarakirti
563Udyogi
564Sadyogi
565Sadasanmaya
566Nakshatramali
567Nakesha
568Svadhishthanapadashraya
569Pavitra
570Papahari
571Manipura
572Nabhogati
573Hrit
574Pundarikasina
575Shatru
576Shranta
577Vrishakapi
578Ushna
579Grihapati
580Krishna
581Paramartha
582Anarthanashana
583Adharmashatru
584Ajneya
585Purohita
586Purushrita
587Brahmagarbha
588Vrihadgarbha
589Dharmadhenu
590Dhanagama
591Jagaddhitaishi
592Sugata
593Kumara
594Kushalagama
595Hiranyavarna
596Jyotishmana
597Nanabhutarata
598Dhvani
599Araga
600Niyamadhyaksha
601Vishvamitra
602Dhaneshvara
603Brahmajyoti
604Vasudhama
605Mahajyotianuttama
606Matamaha
607Matarishva
608Nabhasvana
609Nagaharadhrika
610Pulastya
611Pulaha
612Agastya
613Jatukarnya
614Parashara
615Niravarananirvara
616Vairanchya
617Vishtarashrava
618Atmabhu
619Aniruddha
620Atri
621Jnanamurti
622Mahayasha
623Lokaviragrani
624Vira
625Chanda
626Satyaparakrama
627Vyalakalpa
628Mahakalpa
629Kalpavriksha
630Kaladhara
631Alankarishnu
632Achala
633Ruchishnu
634Vikramonnata
635Ayuhshabdapati
636Vegi
637Plavana
638Shikhisarathi
639Asamsrishta
640Atithi
641Shatrupreamathi
642Padapashana
643Vasushrava
644Pratapa
645Havyavaha
646Vishvabhojana
647Japaya
648Jaradishamana
649Lohitatma
650Tanunapata
651Vrihadashva
652Nabhoyoni
653Supratika
654Tamasraha
655Nidagha
656Tapana
657Megha
658Svaksha
659Parapuranjaya
660Sukhanila
661Sunishpanna
662Surabhi
663Shishiratmaka
664Vasanta
665Madhava
666Grishma
667Nabhasya
668Vijavahana
669Angira
670Guru
671Atreya
672Vimala
673Vishvavahana
674Pavana
675Sumati
676Vidvana
677Travidya
678Naravahana
679Manobuddhi
680Ahamkara
681Kshetrajna
682Kshetrapalaka
683Jamadagni
684Balanidhi
685Vigala
686Vishvagalava
687Aghora
688Anuttara
689Yajna
690Shreya
691Nihshreyahpatha
692Shaila
693Gaganakundabha
694Danavari
695Arindama
696Rajanijanaka
697Charuvishaiya
698Lokakalpadhrika
699Chaturveda
700Chaturbhava
701Chatura
702Chaturapriya
703Amlaya
704Samamlaya
705Tirthavedashivalaya
706Vahurupa
707Maharupa
708Sarvarupa
709Charachara
710Nyayanirmayaka
711Nyayi
712Nyayagamya
713Nirantara
714Sahasramariddha
715Devendra
716Sarvashastraprabhanjana
717Munda
718Virupa
719Vikranta
720Dandi
721Danta
722Gunottama
723Pingalaksha
724Janadhyaksha
725Nilagriva
726Niramaya
727Sahasravahu
728Sarvesha
729Sharanya
730Sarvalokadhrika
731Padmasana
732Paramjyoti
733Parampara
734Paramsala
735Padmagarbha
736Mahagarbha
737Vishvagarbha
738Vichakshana
739Characharajna
740Varada
741Varesha
742Mahabala
743Devasuraguru
744Deva
745Devasuramahashraya
746Devadideva
747Devagni
748Devagnisukhada
749Prabhu
750Devasureshvara
751Divya
752Devasuramaheshvara
753Devadevamaya
754Achintya
755Devadevatmasambhava
756Sadyoni
757Asuravyaghra
758Devasimha
759Divakara
760Vibudhagravara
761Shreshtha
762Sarvadevottamottama
763Sivajnanarata
764Shrimana
765Shikhi-shriparvatapriya
766Vajrahasta
767Siddhakhadgi
768Narasimhanipatana
769Brahmachari
770Lokachari
771Dharmachari
772Dhanadhipa
773Nandi
774Nandishvara
775Ananta
776Nagnavratadhara
777Shuchi
778Lingadhyaksha
779Suradhyaksha
780Yogadhyaksha
781Yugavaha
782Svadharma
783Svargata
784Svargakhara
785Svaramayasvana
786Vanadhyaksha
787Vijakarta
788Dharmakrita
789Dharmasambhava
790Dambha
791Alobha
792Arthavita
793Shambhu
794Sarvabhutamaheshvara
795Shmashananilaya
796Tryksha
797Setu
798Apratimakriti
799Lokottaras-putaloka
800Trymbaka
801Nagabhushana
802Andhakari
803Makhadveshi
804Vishnukandharapatana
805Hinadosha
806Akshayaguna
807Dakshari
808Pushadantabhit
809Dhurjati
810Khandaparashu
811Sakala
812Nishkala
813Anagha
814Akala
815Sakaladhara
816Pandurabha
817Mrida
818Nata
819Purna
820Purayita
821Punya
822Sukumara
823Sulochana
824Samagayapriya
825Akrura
826Punyakirti
827Anamaya
828Manojava
829Tirthakara
830Jatila
831Jiviteshvara
832Jivitantakara
833Nitya
834Vasureta
835Vasuprada
836Sadgati
837Satkriti
838Siddhi
839Sajjati
840Kalakantaka
841Kaladhara
842Mahakala
843Bhutasatyaparayana
844Lokalavanyakarta
845Lokottarasukhalaya
846Chandrasanjivana
847Shasta
848Lokaguda
849Mahadhipa
850Lokabandhu
851Lokanatha
852Kritajna
853Krittibhushana
854Anapaya
855Akshara
856Kantha
857Sarvashastrabhudvara
858Tejomaya
859Dyutidhara
860Lokagrani
861Anu
862Shuchismita
863Prasamnyatma
864Durjjeya
865Duratikrama
866Jyotirmaya
867Jagannatha
868Nirakara
869Jaleshvara
870Tumbavina
871Mahakopa
872Vishoka
873Shokanashana
874Trilokapa
875Trilokesha
876Sarvashuddhi
877Adhokshaja
878Avyaktalakshana
879Deva
880Vyaktavyakta
881Vishampati
882Varashila
883Varaguna
884Saramanadhana
885Maya
886Brahma
887Vishnu
888Prajapati
889Hamsa
890Hamsagati
891Vaya
892Vedha
893Vidhata
894Dhata
895Srashta
896Harta
897Chaturmukha
898Kailasashikharavasi
899Sarvavasi
900Sadagati
901Hiranyagarbha
902Druhina
903Bhutapala
904Bhupati
905Sadyogi
906Yogavit
907Yogi
908Varada
909Brahmanapriya
910Devapriya
911Devanatha
912Devajna
913Devachintaka
914Vishamaksha
915Vishalaksha
916Vrishada
917Vrishavardhana
918Nirmama
919Nirahamkara
920Nirmoha
921Nirupadrava
922Darpaha
923Darpada
924Dripta
925Sarvabhutaparivartaka
926Sahasrajit
927Sahasrarchi
928Prabhava
929Snigddhaprakritidakshina
930Bhutabhavyabhavannatha
931Bhutinashana
932Artha
933Anartha
934Mahakosha
935Parakaiyaikapandita
936Nishkantaka
937Kritananda
938Nirvyaja
939Vyajamardana
940Sattvavana
941Sattvika
942Satyakirti
943Snehakritagama
944Akampita
945Gunagrahi
946Naikatma
947Naikakarmakrita
948Suprita
949Sumukha
950Suksha
951Sukara
952Dakshinanila
953Nandiskandhadhara
954Dhurya
955Prakata
956Pritivardhana
957Aparajita
958Sarvasattva
959Govinda
960Adhrita
961Sattvavahana
962Svadhrita
963Siddha
964Putamurti
965Yashodhana
966Varahabhringadhrika
967Bhringi
968Balavana
969Ekanayaka
970Shrutiprakasha
971Shrutimana
972Ekabandhu
973Anekakrita
974Shrivatsalashivarambha
975Shantabhadra
976Sama
977Yasha
978Bhushaya
979Bhushana
980Bhuti
981Bhutakrita
982Bhutabhavana
983Akampa
984Bhaktikaya
985Kalaha
986Nilalohita
987Satyavrata
988Mahatyagi
989Nityashantiparayana
990Pararthavritti
991Vibikshu
992Visharada
993Shubhada
994Shubhakarta
995Shubhanama
996Shubha
997Anarthita
998Aguna
999Sakshi
1000Akarta.

Om Namah Shivaya!