Monday, September 26, 2022
Home > ShivaStotras

SHIVA STOTRAM

Om!Namah Shivaya!! "Kailaasarana Shiva ChandramouliPhaneendra Maathaa Mukutee ZalaaleeKaarunya Sindhu Bhava Dukha HaareeThujaveena Shambho Maja Kona Taaree" Meaning: Oh, Lord Shiva, who is seated on Mount Kailas, whose forhead is decorated with the moon and the king of serpents as a crown, who is the Ocean of Mercy and the remover of delusion, You

Read More

1000 NAMES OF LORD SHIVA

Om!Namah Shivaya!! THE THOUSAND NAMES OF LORD SHIVA Following are the thousand names of Siva according to the Sivapurana. 1Siva2Hara3Mrida4Rudra5Pushkara6Pushpalochana7Arthigamya8Sadachara9Sharva10Shambhu11Maheshvara12Chandrapida13Chandramouli14Vishva15Vishvamareshvara16Vedantasarasandoha17Kapali18Nilalohita19Dhyanadhara20Aparicchedya21Gauribharata22Ganeshvara23Ashtamurti24Vishvamurti25Trivargasvargasadhana26Jnanagamya27Dridaprajna28Devadeva29Trilochana30Vamadeva31Mahadeva32Patu33Parivrida34Drida35Vishvarupa36Virupaksha37Vagisha38Shuchisattama39Sarvapramanasamvadi40Vrishanka41Vrishavahana42Isha43Pinaki44Khatvanga45Chitravesha46Chirantana47Tamohara48Mahayogi49Gupta50Brahma51Dhurjati52Kalakala53Krittivasah54Subhaga55Pranavatmaka56Unnadhra57Purusha58Jushya59Durvasa60Purashasana61Divyayudha62Skandaguru63Parameshthi64Paratpara65Anadimadhyanidhana66Girisha67Girijadhava68Kuverabandhu69Shrikantha70Lokavarnottama71Mridu72Samadhivedya73Kodandi74Nilakantha75Parashvadhi76Vishalaksha77Mrigavyadha78Suresha79Suryatapana80Dharmadhama81Kshamakshetra82Bhagavana83Bhaganetrabhida84Ugra85Pashupati86Tarkshya87Priyabhakta88Parantapa89Datta90Dayakara91Daksha92Karmandi93Kamashasana94Shmashananilaya95Suksha96Shmashanastha97Maheshvara98Lokakarta99Mrigapati100Mahakarta101Mahaushadhi102Uttara103Gopati104Gopta105Jnanagamya106Puratana107Niti108Suniti109Shuddhatma110Soma111Somarata112Sukhi113Somapa114Amritapa115Sunya116Mahatejah117Mahadyuti118Tejomaya119Amritamaya120Annamaya121Sudhapati122Ajatashatru123Aloka124Sambhavya125Havyavahana126Lokakara127Vedakara128Sutrakara129Sanatana130Maharishi131Kapilacharya132Vishvadipti133Vilochana134Pinakapani135Bhudeva136Svastida137Svastikrita138Sudhi139Dhatridhama140Dhamakara141Sarvaga142Sarvagochara143Brahmasrika144Vishvasrika145Sarga146Karnikara147Priya148Kavi149Shakha150Vishakha151Goshakha152Siva153Bhishaka154Anuttama155Gangaplavodaka156Bhavya157Pushkala158Sthapati159Sthira160Vijitatma161Vishayatma162Bhutavahana163Sarathi164Sagana165Ganakaya166Sukirti167Chinnasamshaya168Kamadeva169Kamapala170Bhasmoddhulita-vigraha171Bhasmapriya172Bhasmashayi173Kami174Kanta175Kritagama176Samavarta177Nivritatma178Dharmapunja179Sadashiva180Akalmasha181Chaturvahu182Durvasa183Durasada184Durlabha185Durgama186Durga187Sarvayudhavisharada188Adhyatmayoganilaya189Sutantu190Tantuvardhana191Shubhanga192Lokasaranga193Jagadisha194Janardana195Bhasmashuddhikara196Meru197Ojasvi198Shuddhavigraha199Asadhya200Sadhusadhya201Bhrityamarkatarupadhrika202Hiranyareta203Purana204Ripujivahara205Bala206Mahahrada207Mahagarta208Vyali209Siddhavrindaravandita210Vyaghracharmambara211Mahabhuta212Mahanidhi213Amritasha214Amritavapu215Panchajanya216Prabhanjana217Panchavimshatitattvastha218Parijata219Paravara220Sulabha221Suvrata222Shura223Brahmavedanidhi224Nidhi225Varnashramaguru226Varni227Shatrujita228Shatrutapana229Ashrama230Kshapana231Kshama232Jnanavana233Achaleshvara234Pramanabhuta235Durjneya236Suparna237Vayuvahana238Dhanurdhara239Dhanurveda240Gunarishi241Gunakara242Satyasatyapara243Dina244Dharmaga245Ananda246Dharmasadhana247Anantadrishti248Danda249Damayita250Dama251Abhivadya252Mahamaya253Vishvakarma254Visharada255Vitaraga256Vinitatma257Tapasvi258Bhutabhavana259Unmattavesha260Pracchanna261Jitakama262Ajitapriya263Kalyanaprakriti264Kalpa265Sarvalokaprajapati266Tarasvi267Tavaka268Dhimana269Pradhanaprabhu270Avyaya271Lokapala272Antarhitatma273Kalpadi274Kamalakshana275Vedashastrarthatattvajna276Aniyama277Niyatashraya278Chandra279Surya280Shani281Ketu282Varanga283Vidrumacchavi284Bhaktivashya285Anagha286Parabrahmamrigavanarpana287Adri288Adryalaya289Kanta290Paramatma291Jagadguru292Sarvakarmalaya293Tushta294Mangalya295Mangalavrita296Mahatapa297Drighatapa298Sthavishtha299Sthavira300Dhruva301Aha302Samvatsara303Vyapti304Pramana305Paramatapa306Samvatsarakara307Mantrapratyayakara308Sarvadarshana309Aja310Sarveshvara311Siddha312Mahareta313Mahabala314Yogi315Yogya316Siddhi317Mahateja318Sarvadi319Agraha320Vasu321Vasumana322Satya323Sarvapapahara324Sukirti325Shobhana326Shrimana327Avanmanasagochara328Amritashashvata329Shanta330Vanahasta331Pratapavana332Kamandalundhara333Dhanvi334Vedanga335Vedavita336Muni337Bhrajishnu338Bhojana339Bhokta340Lokanatha341Duradhara342Atindriya343Mahamaya344Sarvavasa345Chatushpatha346Kalayogi347Mahanada348Mahatsaha349Mahabala350Mahabuddhi351Mahavirya352Bhutachari353Purandara354Nishachara355Pretachari356Mahashakti357Mahadyuti358Ahirdeshyavapu359Shrimana360Sarvacharyamanogati361Vahushruta362Niyatatma363Dhruva364Adhruva365Sarvashaska366Ojastejodyutidhara367Nartaka368Nrityapriya369Nrityanitya370Prakashatma371Prakashaka372Spashtakshara373Budha374Mantra375Samana376Sarasamplava377Yugadikrida378Yugavarta379Gambhira380Vrishavahana381Ishta382Vishishta383Shishteshta384Shalabha385Sharabha386Dhanu387Tirtharupa388Tirthanama389Tirthadrishya390Stuta391Arthada392Apamnidhi393Adhishthana394Vijaya395Jayakalavita396Pratishthita397Pramanajna398Hiranyakavacha399Hari400Vimlochana401Suragana402Vidyesha403Vindusamshraya404Balarupa405Vikarta406Balaunmatta407Gahana408Guha409Karana410Karta411Sarvabandhavimochana412Vyavasaya413Vyavasthana414Sthanada415Jagadadija416Garuda417Lalita418Abheda419Bhavatmatmasamsthita420Vireshvara421Virabhadra422Virasanavidhi423Virata424Virachudamani425Vetta426Tivrananda427Nadidhara428Ajnadhara429Trishuli430Shipivishta431Sivalaya432Balakhilya433Mahachapa434Tigmamshu435Badhira436Khaga437Adhirama438Susharana439Subrahmanya440Sudhapati441Maghavana442Kushika443Gaumana444Virama445Sarvasadhana446Lalataksha447Vishvadeha448Sara449Samsarachakrabhrita450Amoghadanda451Madhyastha452Hiranya453Brahmavarchasi454Paramartha455Para456Mayi457Shambara458Vyaghralochana459Ruchi460Virinchi461Svarbandhu462Vachaspati463Aharpati464Ravi465Virochana466Skanda467Shasta468Vaivasvata469Yama470Yukti471Unnatakirti472Sanuraga473Paranjaya474Kailashadhipati475Kanta476Savita477Ravilochana478Vidvattama479Vitabhaya480Vishvabharata481Anivarita482Nitya483Niyatakalyana484Punyashravanakirtana485Durashrava486Vishvasaha487Dhyeya488Duhsvapnanashana489Uttarana490Dushkritiha491Vijneya492Duhsaha493Bhava494Anadi495Bhurbhuvakshi496Kiriti497Ruchirangada498Janana499Janajanmadi500Pritimana501Nitimana502Dhava503Vasishtha504Kashyapa505Bhanu506Bhima507Bhimaparakrama508Pranava509Satpatchachara510Mahakasha511Mahaghana512Janmadhipa513Mahadeva514Sakalagamaparaga515Tattva516Tattavit517Ekatma518Vibhu519Vishvavibhushana520Rishi521Brahmana522Aishvaryajanmamrityujaratiga523Panchayajnasamutpatti524Vishvesha525Vimalodaya526Atmayoni527Anadyanta528Vatsala529Bhaktalokadhrika530Gayatrivallabha531Pramshu532Vishvavasa533Prabhakara534Shishu535Girirata536Samrata537Sushena538Surashatruha539Amogha540Arishtanemi541Kumuda542Vigatajvara543Svayamjyoti544Tanujyoti545Achanchala546Atmajyoti547Pingala548Kapilashmashru549Bhalanetra550Trayitanu551Jnanaskandamahaniti552Vishvutpatti553Upaplava554Bhaga555Vivasvana556Aditya557Yogapara558Divaspati559Kalyanagunanama560Papaha561Punyadarshana562Udarakirti563Udyogi564Sadyogi565Sadasanmaya566Nakshatramali567Nakesha568Svadhishthanapadashraya569Pavitra570Papahari571Manipura572Nabhogati573Hrit574Pundarikasina575Shatru576Shranta577Vrishakapi578Ushna579Grihapati580Krishna581Paramartha582Anarthanashana583Adharmashatru584Ajneya585Purohita586Purushrita587Brahmagarbha588Vrihadgarbha589Dharmadhenu590Dhanagama591Jagaddhitaishi592Sugata593Kumara594Kushalagama595Hiranyavarna596Jyotishmana597Nanabhutarata598Dhvani599Araga600Niyamadhyaksha601Vishvamitra602Dhaneshvara603Brahmajyoti604Vasudhama605Mahajyotianuttama606Matamaha607Matarishva608Nabhasvana609Nagaharadhrika610Pulastya611Pulaha612Agastya613Jatukarnya614Parashara615Niravarananirvara616Vairanchya617Vishtarashrava618Atmabhu619Aniruddha620Atri621Jnanamurti622Mahayasha623Lokaviragrani624Vira625Chanda626Satyaparakrama627Vyalakalpa628Mahakalpa629Kalpavriksha630Kaladhara631Alankarishnu632Achala633Ruchishnu634Vikramonnata635Ayuhshabdapati636Vegi637Plavana638Shikhisarathi639Asamsrishta640Atithi641Shatrupreamathi642Padapashana643Vasushrava644Pratapa645Havyavaha646Vishvabhojana647Japaya648Jaradishamana649Lohitatma650Tanunapata651Vrihadashva652Nabhoyoni653Supratika654Tamasraha655Nidagha656Tapana657Megha658Svaksha659Parapuranjaya660Sukhanila661Sunishpanna662Surabhi663Shishiratmaka664Vasanta665Madhava666Grishma667Nabhasya668Vijavahana669Angira670Guru671Atreya672Vimala673Vishvavahana674Pavana675Sumati676Vidvana677Travidya678Naravahana679Manobuddhi680Ahamkara681Kshetrajna682Kshetrapalaka683Jamadagni684Balanidhi685Vigala686Vishvagalava687Aghora688Anuttara689Yajna690Shreya691Nihshreyahpatha692Shaila693Gaganakundabha694Danavari695Arindama696Rajanijanaka697Charuvishaiya698Lokakalpadhrika699Chaturveda700Chaturbhava701Chatura702Chaturapriya703Amlaya704Samamlaya705Tirthavedashivalaya706Vahurupa707Maharupa708Sarvarupa709Charachara710Nyayanirmayaka711Nyayi712Nyayagamya713Nirantara714Sahasramariddha715Devendra716Sarvashastraprabhanjana717Munda718Virupa719Vikranta720Dandi721Danta722Gunottama723Pingalaksha724Janadhyaksha725Nilagriva726Niramaya727Sahasravahu728Sarvesha729Sharanya730Sarvalokadhrika731Padmasana732Paramjyoti733Parampara734Paramsala735Padmagarbha736Mahagarbha737Vishvagarbha738Vichakshana739Characharajna740Varada741Varesha742Mahabala743Devasuraguru744Deva745Devasuramahashraya746Devadideva747Devagni748Devagnisukhada749Prabhu750Devasureshvara751Divya752Devasuramaheshvara753Devadevamaya754Achintya755Devadevatmasambhava756Sadyoni757Asuravyaghra758Devasimha759Divakara760Vibudhagravara761Shreshtha762Sarvadevottamottama763Sivajnanarata764Shrimana765Shikhi-shriparvatapriya766Vajrahasta767Siddhakhadgi768Narasimhanipatana769Brahmachari770Lokachari771Dharmachari772Dhanadhipa773Nandi774Nandishvara775Ananta776Nagnavratadhara777Shuchi778Lingadhyaksha779Suradhyaksha780Yogadhyaksha781Yugavaha782Svadharma783Svargata784Svargakhara785Svaramayasvana786Vanadhyaksha787Vijakarta788Dharmakrita789Dharmasambhava790Dambha791Alobha792Arthavita793Shambhu794Sarvabhutamaheshvara795Shmashananilaya796Tryksha797Setu798Apratimakriti799Lokottaras-putaloka800Trymbaka801Nagabhushana802Andhakari803Makhadveshi804Vishnukandharapatana805Hinadosha806Akshayaguna807Dakshari808Pushadantabhit809Dhurjati810Khandaparashu811Sakala812Nishkala813Anagha814Akala815Sakaladhara816Pandurabha817Mrida818Nata819Purna820Purayita821Punya822Sukumara823Sulochana824Samagayapriya825Akrura826Punyakirti827Anamaya828Manojava829Tirthakara830Jatila831Jiviteshvara832Jivitantakara833Nitya834Vasureta835Vasuprada836Sadgati837Satkriti838Siddhi839Sajjati840Kalakantaka841Kaladhara842Mahakala843Bhutasatyaparayana844Lokalavanyakarta845Lokottarasukhalaya846Chandrasanjivana847Shasta848Lokaguda849Mahadhipa850Lokabandhu851Lokanatha852Kritajna853Krittibhushana854Anapaya855Akshara856Kantha857Sarvashastrabhudvara858Tejomaya859Dyutidhara860Lokagrani861Anu862Shuchismita863Prasamnyatma864Durjjeya865Duratikrama866Jyotirmaya867Jagannatha868Nirakara869Jaleshvara870Tumbavina871Mahakopa872Vishoka873Shokanashana874Trilokapa875Trilokesha876Sarvashuddhi877Adhokshaja878Avyaktalakshana879Deva880Vyaktavyakta881Vishampati882Varashila883Varaguna884Saramanadhana885Maya886Brahma887Vishnu888Prajapati889Hamsa890Hamsagati891Vaya892Vedha893Vidhata894Dhata895Srashta896Harta897Chaturmukha898Kailasashikharavasi899Sarvavasi900Sadagati901Hiranyagarbha902Druhina903Bhutapala904Bhupati905Sadyogi906Yogavit907Yogi908Varada909Brahmanapriya910Devapriya911Devanatha912Devajna913Devachintaka914Vishamaksha915Vishalaksha916Vrishada917Vrishavardhana918Nirmama919Nirahamkara920Nirmoha921Nirupadrava922Darpaha923Darpada924Dripta925Sarvabhutaparivartaka926Sahasrajit927Sahasrarchi928Prabhava929Snigddhaprakritidakshina930Bhutabhavyabhavannatha931Bhutinashana932Artha933Anartha934Mahakosha935Parakaiyaikapandita936Nishkantaka937Kritananda938Nirvyaja939Vyajamardana940Sattvavana941Sattvika942Satyakirti943Snehakritagama944Akampita945Gunagrahi946Naikatma947Naikakarmakrita948Suprita949Sumukha950Suksha951Sukara952Dakshinanila953Nandiskandhadhara954Dhurya955Prakata956Pritivardhana957Aparajita958Sarvasattva959Govinda960Adhrita961Sattvavahana962Svadhrita963Siddha964Putamurti965Yashodhana966Varahabhringadhrika967Bhringi968Balavana969Ekanayaka970Shrutiprakasha971Shrutimana972Ekabandhu973Anekakrita974Shrivatsalashivarambha975Shantabhadra976Sama977Yasha978Bhushaya979Bhushana980Bhuti981Bhutakrita982Bhutabhavana983Akampa984Bhaktikaya985Kalaha986Nilalohita987Satyavrata988Mahatyagi989Nityashantiparayana990Pararthavritti991Vibikshu992Visharada993Shubhada994Shubhakarta995Shubhanama996Shubha997Anarthita998Aguna999Sakshi1000Akarta. Om Namah Shivaya!

Read More

ARDHA NAREESWARA ASHTAKAM

Om!Namah Shivaya!! ARDHA NAREESWARA ASHTAKAM This great stotra is a prayer to Lord Shiva in the form of Ardha Nareeswara. "Ambhodhara syamala kunthalayai,Thathithprabha thamra jatadharaya,Gireeswarayai nikhileswaraya,Nama Shivayai cha namashivaya" Meaning: 1. My salutations to both Parvathi and Shiva, To Her who has black hairs resembling the swollen cloud, To Him who has copper matted locks

Read More

CHANDRASEKHARASHTAKAM

Om!Namah Shivaya!! CHANDRASEKHARASHTAKAM "Rathna sanu sarasanam, rajathadri srunga nikethanam,Sinchini krutha pannageswarachyuthahana sayakam,Kshipra dhagdha pura thrayam thri divalayairabhi vanditham,Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama" Meaning: 1. I seek refuge in Him, who has the moon, Who made the mountain of jewels in to his bow, Who resides on the mountain of silver, Who made

Read More

DARIDRAYA DAHANA SHIVA STOTRAM

Om!Namah Shivaya!! DARIDRAYA DAHANA SHIVA STOTRAM As destoyer, Shiva responsible for the impermanence and the change that we sse in the world. He can also potentially destroy sinful karma and remove poverty and adversity. The following prayer is meant to remove adversity, poverty, and related problems. "Visweswaraya narakarnava tharanaya,Karnamruthaya Sasi shekara dharanaya,Karpoorakanthi dhavalaya

Read More